Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Another Concept V.O.F.

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.
1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
1.3 Opdrachtnemer: Another Concept VOF., gevestigd te Elst (Overbetuwe)
1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk
1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Another Concept gevestigd te Elst (Overbetuwe) verder te noemen “opdrachtnemer”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtgever of door feitelijke uitvoering door opdrachtnemer komt een overeenkomst tot stand.

3.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

4. Overeenkomst en opzegging

4.1 Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.
4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
4.3 Opzegging van een overeenkomst geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst of voorafgaand aan de laatste dag van de maand.
4.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen wanneer er na akkoord door opdrachtgever op de door opdrachtnemer geleverde diensten/producten nog wijzigen aan deze diensten/producten moeten worden aangebracht volgens opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

5.4 Voor werkzaamheden op locatie rekenen wij reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer, vanaf 50 kilometer. Afstand wordt berekend vanaf onze bedrijfslocatie.

6. Betaling

6.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever schriftelijk medegedeeld en door opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Beide partijen dienen zich hieraan te houden.

6.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van diensten die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.5 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen kan opdrachtnemer zich beroepen op het inschakelen van een incassobureau. De opdrachtgever is verplicht om de incassokosten te vergoeden die de opdrachtnemer heeft moeten maken. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

6.6       Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

6.7       In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.

6.8       Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Wijziging en meerwerk

7.1       Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
7.2       Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
7.3       Voor zover voor de extra dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

7.4       Opdrachtnemer behoudt zich het recht om bepaalde support werkzaamheden aan de door hem ontwikkelde website voor opdrachtgever zonder meerprijs uit te voeren.

7.5       De mogelijkheid tot support werkzaamheden zonder meerprijs vervalt, wanneer de handtekening onder de door opdrachtnemer ontwikkelde website is verwijderd/gewijzigd, of wanneer er op een andere wijze kenbaar is gemaakt dat de website niet (meer) is ontwikkeld door Another Concept.

7.6 Het recht op support en abonnementen voor premium plugins vervalt, wanneer de handtekening onder de door opdrachtnemer ontwikkelde website is verwijderd/gewijzigd, of wanneer er op een andere wijze kenbaar is gemaakt dat de website niet (meer) is ontwikkeld door Another Concept.

7.7 Het herstellen van de handtekening onder de door opdrachtnemer ontwikkelde website geeft geen recht op verder support en abonnementen op premium plugins. 

8. Uitvoering

8.1       Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, kan de opdrachtnemer de overeengekomen diensten niet uitvoeren en heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt. Indien opdrachtgever ook op een daarop volgend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
8.2       Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.
8.3       Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

9. Voltooiing

9.1       Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.
9.2       Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk van in kennis stellen.

10. Geheimhouding

10.1       Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld of indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2       Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.
10.3      Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

11. Intellectueel eigendom

11.1      Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.
11.2      De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.
11.3      Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.
11.4      Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
11.5      Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12. Overmacht

12.1      Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van schriftelijk overeengekomen verplichtingen evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.
12.2     Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar voor nog niet verrichte werkzaamheden verschuldigd zijn.

13. Apparatuur & Software

13.1      Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

14. Beheer

14.1      Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.
14.2      Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig opdrachtnemer van de dienst(en) mag worden verwacht.
14.3      Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig communicatie & online marketing opdrachtnemer verwacht mag worden.
14.4      Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.
14.5      Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
14.6      Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het online adverteren, de zoekmachine optimalisatie en/of overige technische diensten te blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
14.7    Opdrachtnemer is gerechtigd na voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van opdrachtnemer.

15.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door opdrachtnemer aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.         redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
b.         redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c.         redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d.         redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

15.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

16.2 Op een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

16.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

17. Overdracht

17.1      Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Contact

contact@anotherconcept.nl
0481 74 50 96

Bezoekadres

Industrieweg Oost 13-A
6662NE, Elst